به مدرسه فوتبال به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه می‌کردند