شهرستان نیر رتبه اول استانی را از نظر تعداد مناطق نمونه گردشگری دارد