قطعه کاهش مصرف آب کولرهای آبی توسط استاد دانشگاه بیرجند اختراع شد