مشکلی برای ورود روسیه به اوپک وجود ندارد/ برای نفت ایران امنیت تقاضا ایجاد می‌کنیم