اپل قصد دارد آزمایش ها و پژوهش های مرتبط به DNA را تسهیل نماید