پیگیری مردم درباره کم‌کاری بازیگران آزار دهنده است