امام خمینی (ره) به الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان تبدیل شده است