روحانی در جلسه هیات دولت: مبنای دولت یازدهم در ...