برگزاری 31 گفتمان دینی در مناطق محروم شهرستان نجف آباد