مانور تیم های بهداشت و درمان اضطراری در بردسیر برگزار می شود