معاون استاندار کرمانشاه:واحدهای صنعتی استان باید حضوری فعال در بازارهای خارجی داشته باشند