پرداخت مطالبات بازیکنان پرسپولیس در آستانه بازی با بنیادکار