واحد صنعتی تولید پتاس و نمک بستر دریاچه ارومیه احداث می شود