امنیت استان مرکزی ‌با انتخاب زمانی ‌قمی به خطر می‌افتد/‌بی‌اعتدال دولت نمایان شد