«شیخ نمر» 25 ماه رجب و سالروز مرگ ولیعهد اسبق سعودی اعدام می‌شود