کنترل آمریکا بر حریم هوایی افغانستان به زودی تمام می‌شود