معاون استاندار خراسان رضوی گفت: شرایط کاشمر پس از زلزله عادی است