مصمم هستیم توافق خوبی داشته باشیم/روسیه شریکی سازنده در مذاکرات هسته ای با ایران