عدم توجه به فرهنگ، ره‌آورد 12میلیون پرونده قضایی است