مدیر سالن‌های نمایشگاه کتاب اختیار تام برای تعطیلی چند ساعته غرفه‌ها را دارد