معاون پژوهشی وزیر علوم: دانشگاه‌ها باید به سمت انرژی‌های نو حرکت کنند