رهبر: ایران و نروژ برای احقاق حقوق زنان در همه جهان تلاش می‌کنند