ملت با مقاومت و هوشیاری توطئه‌های دشمنان را خنثی کند