البرزی ها در حمایت از مردم مظلوم یمن راهپیمایی می کنند