۱۵ دوومیدانی کار به رقابت های جایزه بزرگ آسیا دعوت شدند