شهرام نیا: حوزه اطلاع رسانی به مراتب پیشرفت زیادی کرده است