انعطاف اروپایی‌ها برای حضور در پتروشیمی ایران بعد از لوزان