گودرزی: از اینکه توسط یک بیگانه تحقیر شویم و او کارفرمای ما شود راضی نیستم/خوش به حال سجادی که وزیر نش