یادواره استاد شهید مطهری و شهدای فرهنگی مهریز برگزار شد