ایران تحت هیچ شرایطی از سهم خود در بازار نفت کوتاه نمی آید / زمینه سازی آلمان ها برای بازگشت به ایران