نظر نماینده دادستان درباره ویژگی‌های سرپرست تأمین اجتماعی، برخلاف نظر مرتضوی است