۳۳۸۳ واحد مسکونی روستاهای اسدآباد مقاوم سازی شده است