رئیسیان: مدیران دهه ۶۰ جنس سینمای «خانه دوست کجاست؟» را تقویت کردند/ داوودنژاد: رابطه سینمای ما با وا