کانون‌ها به هیچ وجه با گزینش مخالفت ندارند/ در نحوه و مقررات گزینش بحث داریم