گامبا اوزاکا به همراه سئونگ نام کره صعود کردند/ بوریرام با بدشانسی حذف شد