شرکت های هواپیمایی ملزم به ارائه بلیت تخفیف دار به ایثارگران شدند