حاج‌رضایی: یک نقد سازنده کردم، انبوهی از پیامک‌های تهدیدآمیز به من داده شد