الجعفری: سازمان ملل در حمایت از عراق مواضع شجاعانه اتخاذ کند