به خاطر نسل آینده باید این فوتبال را نجات دهیم/ همه ما به خاطر وضعیت امروز فوتبال مقصریم