استیلی: فکر می‌کنم باشگا‌ه‌های سرخابی را به شخص واگذار نکنند