17میلیارد ریال برای نوسازی وتوسعه فضاهای آموزشی کاکی بوشهر هزینه شد