برنامه میان مدت فرهنگی در استان قزوین اجرایی می شود