لزوم هماهنگی سازمان‌های ذیربط برای ساماندهی کودکان کار در زنجان