فرماندار یزد: معلمان با شناخت جامعه هدف پاسخگوی مباحث مطروحه باشند