علایم بالینی بیماری MS با سکته، فلج و بیماریهای چشمی مشترک است