نایب رییس شورایعالی و رییس هیات اجرایی جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شد