گالری‌ انرژی‌های نو در موزه علوم و فناوری افتتاح شد