رهبری بار دیگر حفظ روحیه انقلابی را به تیم مذاکره کننده یادآورشد