قابی که آیفون شما را شارژ کرده و به آن ویژگی مقاومت در برابر آب می بخشد