اختلال در دیتای مخابرات اینترنت و موبایل جنوب خوزستان را قطع کرد